Regulamin

Nasz Regulamin

1. Najemcą może być  każda osoba lub firma która zaakceptuje regulamin wypożyczalni.
2. Umowa najmu zawierana jest w formie pisemnej.
3. Rezerwacja sprzętu następuje po złożeniu zamówienia telefonicznie, osobiście lub przez stronę internetową i mailowego otrzymania potwierdzenia dostępności sprzętu w proponowanym terminie. W przypadku braku dostępności także poinformujemy o tym stosowną drogą.
4. Podpisując dokument wypożyczenia potwierdza się, iż otrzymano w pełni kompletny sprzęt, w dobrym stanie technicznym.
5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt od momentu odbioru do zdania sprzętu.
6. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym jak w chwili wypożyczenia w terminie zawartym w dokumencie wypożyczenia.
7. Opłaty za wypożyczanie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu. Okresem rozliczeniowym jest doba. W przypadku zwrotu rzeczy po terminie zawartym w dokumencie wypożyczenia zostaje naliczana dodatkowa opłata za każdy dzień zwłoki.
8. Opłaty za wypożyczany sprzęt należy uiścić najpóźniej w dniu wypożyczenia lub odbioru sprzętu.
9. Klient ponosi odpowiedzialność za niestandardowe zużycie, zniszczenie sprzętu. Wysokość szkody ustala Wynajmujący w oparciu o cenę naprawy. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwej eksploatacji sprzętu przez Klienta.
10. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu przedłużenia wypożyczenia, zniszczenia bądź zagubienia sprzętu w chwili wnoszenia opłaty pobierana jest dodatkowa kaucja indywidualnie negocjowana do każdego zamówienia nie większa jednak niż wartość połowy zamówienia. Kaucja jest rozliczana i zwracana w chwili zwrotu sprzętu do wypożyczalni
11. Usługa transportu powyżej 50 km od lokalizacji wypożyczalni jest dodatkowo płatna.
12. Ewentualne odstępstwo od umowy lub zmiana zasad zapisanych w umowie wymagają formy pisemnej.
13. Inne kwestie nie zawarte w regulaminie regulują przepisy Prawa cywilnego